FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA


A Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága tájékoztatja a város lakosságát, hogy a 2019/2020. nevelési évre az önkormányzati tagóvodákban a beíratás időpontja:

2019. április 29. (hétfő) és április 30. (kedd)
08. 00 - 17. 00 óra.


Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt a jogszabályi előírások és az Óvodai Felvételi Szabályzat alapján. Amennyiben a szülő nem a körzetében lévő tagóvodába kívánja gyermekét járatni, akkor jeleznie kell szándékát a beíratás alkalmával és írásbeli kérelmet kell benyújtania – Gyöngyös Város Óvodái Intézményvezetőjének címezve – a tagóvoda vezetőjének.
Az intézmény vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt. Az értesítés határideje legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
Szükséges okiratok:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

A jegyző a szülő kérelmére – és az óvodavezető, illetve a védőnő egyetértésével – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az Óvodai Felvételi Szabályzat és a felvételi körzethatárok leírása elérhető az óvodákban, illetve letölthető a www.gyongyosovik.hu és a www.gyongyos.hu honlapról.
Gyöngyös, 2019. március 28.

Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága